Ordet om korset - Sannheten som setter fri!


”Jesus sa da til de judeerne som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.  De svarte ham: Vi er Abrahams ætt og har aldri vært treller under noen! Hvordan kan du da si: Dere skal bli fri? Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hver den som gjør synd, er syndens trell. Men trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.”
(Johannes 8:31-36)

Sannheten setter fri, sier Jesus. Vi vet at Jesus er selv den sannhet som Han taler om. Får da SØNNEN frigjort dere, er dere virkelig fri. Sønnen (Jesus) er sannheten.

 

”Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.”

(Johannes 14,6)

 

Men legg merke til en ting her: Sannheten setter deg ikke fri av seg selv! Jo, for det sier jo Jesus selv, mener du kanskje? Se da hva det står: Jesus sier at det er den sannheten som du kjenner som setter deg fri! Bibelen er full av sannheten, allikevel går millioner av mennesker fortapt. Hvorfor? Jo, fordi de ikke kjenner sannheten (Jesus).

 

Om du eide alle bøker i verden men ikke tok deg tid til å lese dem, ville de ikke hjelpe deg det grann! Her er det et område hvor også mange kristne har bedratt seg selv. Man har gjennom sitt kristne liv latt være å studere Bibelen, høre forkynnelse og undervisning ut fra Guds Ord. Derfor har man alt for lite kunnskap i Bibelen, bl.a. om forsoningen og de livsviktige sannheter som stammer fra korset og Jesu oppstandelse. Det er mange som sitter inne med et alt for snevert syn på hva som egentlig hendte da Guds Sønn brakte forsoning mellom Gud og mennesker.

 

”Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap...”

(Hosea 4:6)

 

”Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk.” (Galaterne 5:1)

 

Mange kristne (og ikke-kristne) sitter fast på mange områder i livet. Dette er områder som Jesus har fridd dem fra - i og gjennom forsoningen. Dette kan være mange ulike ting, som vi skal komme nærmere inn på etter hvert i som vi går inn i dette bibelstudiet. Dette gjør kristenlivet til et liv i trelldom, og det er noe helt annet enn det var ment å være fra Guds side!

 

Vår uvitenhet og mangel på kunnskap har blitt djevelens sterkeste våpen for å hindre oss i å leve et ”seirende kristenliv”, og videre hindre oss i å komme inn i Guds fullkomne plan og vilje med oss. Djevelen er en tyv, og han elsker å stjele vår kunnskap om Gud, og erstatte den med et "vrangbilde".

 

”Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og ha overflod .” (Johannes 10,10)

 

Men vi har fått i oppdrag å forkynne "Ordet om Korset". Forsoningen er et annet ord for dette. Andre oversettelser bruker også ordet ”forlikelsen”, som betyr det samme. Dette er Bibelen viktigste budskap, og selve grunnlaget for vår frelse! Vi forkynner Korsets budskap - forsoningen mellom Gud og mennesker.

 

 

”For Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet, og det ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skulle tape sin kraft.  For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft. For det står skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. Hvor er en vismann? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en forsker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? For da verden ved sin visdom ikke kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror, ved forkynnelsens dårskap. For jøder krever tegn og grekere søker visdom, men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap. Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom.”                           
(l. Korinter 1:17-24)

Hele evangeliet bygger på dette Korsets budskap. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst (forsonet) ved Ham!

 

 ”For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.”

(Johannes 3:16-17)

 

Bibelen sier faktisk at modenhet og vekst i kristenlivet kommer ved å få åpenbaring og innsikt i ”budskapet om rettferdighet”.

 

”Etter så lang tid burde dere selv være lærere; men dere trenger noen som på nye kan lære dere de første og grunnleggende ting i Guds Ord. Dere må ha melk og ikke fast føde. For den som får melk, mangler innsikt i budskapet om rettferdighet; han er umoden. 

(Hebreerne 5:11-13. Denne gang fra 1978-oversettelsen).

 

Dersom den som får melk ”mangler innsikt i budskapet om rettferdighet”, må jo det motsatte bety at ”innsikt i budskapet om rettferdighet” (forsoningen) er det samme som å være moden som kristen.