Rens tempelet!INNLEDNING:

 

(Ap. gjerninger 5,12-16)

I kristne møtesammenhenger blir det talt og bedt mye om vekkelse. Vi ber om vekkelse i våre liv, i våre familier, i menigheten og utover i nasjonen. Dette er noe som kristne har vært opptatt av i alle tider. Her i dette bibelavsnittet ser vi en ekte beskrivelse av "Bibelsk vekkelse", slik som vi ber om og lengter etter. Vi ser at apostlene og de troende i Jerusalem levde i veldig sterk atmosfære av vekkelse. Vi leser at stadig flere mennesker kom til tro, og ble tillagt menigheten. Videre leser vi om sterke helbredelser og utdrivelse av onde ånder. Vi leser videre at bare skyggen av Peter berørte de syke, så ble de helbredet. Dette når et så sterkt nivå at det kommer til et klimaks i ordene "...og alle ble helbredet...".

 

Dette er det nivå av åndelig liv, kraft og vekkelse som vi vil strekke oss etter. Vi lengter etter å kunne se dette, både i våre egne liv og i menigheten. Bibelen gir oss også løfter på at endetidens menighet skal få oppleve tilstander som er minst like sterke som det den første menighet levde i - ja, kanskje enda sterkere! Les Johannes 14,12.

 

Jeg vil påstå at alle mennesker bærer på drømmer i sitt hjerte. For oss kristne er drømmene ofte knyttet opp til våre bønner. Vi har kanskje en drøm om at våre nærmeste skal bli frelst og lære å kjenne Jesus? Kanskje bærer du på en drøm for dine barn? Kanskje er det dine barnebarn du bærer i ditt hjerte? Kanskje kjemper du i bønn for din ektefelle? For andre er drømmene knyttet opp til å se personer som står deg nært bli helbredet, eller berørt av Gud på et annet område: fysisk, psykisk, åndelig eller materielt. Igjen vil jeg at du som leser skal holde opp disse drømmene foran deg. Så lar vi dette skriftavsnittet i Ap. gjerninger 5,12-16 stå som et symbol på din drøm. "De ble alle helbredet..." - Drømmene, eller bønnene ble oppfyllt...

 

Men det er viktig å se at det finnes en vei å gå for å komme til dette nivået som vi lengter etter. Dette vil ikke skje av seg selv, uten at vi gjør noe som helst. Sagt med andre ord så er det en "pris" som vi må betale for vekkelse. Vi skal se på et bibel- avsnitt i Matteus 21, som beskriver denne "veien" som vi må gå og den "prisen" vi må betale...

 

 

1. RENS DITT TEMPEL!(Matteus 21,10-14)

Her leser vi den kjente beretningen om da Jesus rir inn i Jerusalem. Vi vet at folket hyller Ham som Konge, vifter med palmegrener og roper Hosianna. Videre leser vi at Jesus går inn i tempelet, driver ut pengevekslerne der med en pisk og taler til dem med strenge refsende ord. Dette er den "ytre scenen" som vi alle kjenner så godt til.

 

Men jeg vil gå nærmere inn på versene 12-14, fordi jeg vil vise deg en åndelig sannhet som ligger skjult i disse versene. La oss ta vers 14 først. Her leser vi: "I templet kom det blinde og halte til Ham, og Han helbredet dem." Dette tar tak i det vi snakket om innledningsvis. Vi lengter etter vekkelse og vi lengter etter å se mange mennesker løst og helbredet fra sine sykdommer. Vi kan si at vers 14 representerer en slik atmosfære av vekkelse som vi tørster så etter. Dette verset representerer selve bønnesvaret og vekkelsen. Det representerer de drømmene du bærer på i ditt hjerte: for din familie, dine venner, din helse og din økonomi.

 

Men det jeg ønsker å vise deg, er at vi først må gå veien gjennom vers 12 og 13, før vi ender opp med herligheten i vers 14. I vers 12 leser vi at Jesus går inn i Guds tempel og renser det. Hvilket budskap har dette til oss i dag? Svaret på dette ligger i spørsmålet: Hva er det som er Guds tempel i Den Nye pakt?

 

(1. Korinter 3,16-17)

”Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og det er dere.”

 

Ettersom vi er et tempel for Guds Ånd, betyr det at det tempelet som trenger å renses i Den Nye Pakt - er oss! Skal vi følge den veien til gjennombrudd og vekkelse i våre liv som disse versene viser oss, så starter det hele med at tempelet blir renset. VI MÅ ALTSÅ LA JESUS FÅ RENSE VÅRE LIV!!

 

Hva ligger i dette? Jo, vi må la Den Hellige Ånd få rense bort alt som ikke er til behag for Gud i våre liv. Vi kan ta noen eksempler:

1) Våre holdninger og motiver må renses.

     (Matteus 6,1-8 og 16-21)

2) Våre tankemønstre må renses. Vi tar tanker til fange og legger dem under Kristi             

     lydighet.

     (2. Korinter 10,3-5)

3) Våre ord må være rene. De må fremme Guds Rike og ikke motarbeide det.

     (Jakob 3,2-10)

4) Vi må ha rene relasjoner til andre mennesker. Både troende og ufrelste.

     (1. Korinter 12,12-27)

 

Dette krever full overgivelse til Gud og Hans ord. Etter overgivelsen kommer LYDIGHET. Vi må adlyde Gud i ett og alt. Adlyder vi Guds Ord og gjør det Ånden ber oss å gjøre - så er vi kommet langt på vei mot gjennombrudd og vekkelse i våre liv. Men dette er en absolutt nødvendighet for at vi skal komme videre og ikke stagnere på veien! Lydighet er prisen for vekkelse og det er dette Gud ser etter framfor noe annet.

  • ”Nei, lydighet er bedre enn offer.” (1. Samuel 15,22)
  • ”For Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte den som er helt med Ham i sitt hjerte.”  (2. Krøniker 16,9)

 

2. MITT HUS SKAL KALLES ET BØNNENS HUS!(Matteus 21,13)

Etter å ha "renset" tempelet, sier Jesus "Det står skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus...". Dette forteller oss at vi trenger å få orden på våre bønneliv. I tempelet, som er oss selv, må det reises et bønnealter.

 

Vi vet av historien at enhver vekkelse har startet med bønn. Yonngi Cho, som er pastor for en menighet på nesten en million mennesker i Seoul i Sør-Korea, har skrevet en bok som heter "Bønn - nøkkelen til vekkelse". Tittelen sier nok...

Pinsevekkelsen kom som et svar på bønn. Det samme gjorde de andre vekkelsene vi kan lese om.

(Wales-vekkelsen, Haugianervekkelsen, Mangs-vekkelsen i Oslo, Pensacola-vekkelsen etc)

 

Til og med utgytelsen av Den Hellige Ånd på Pinsedag kom etter at de troende hadde vært i utholdende bønn til Gud.

(Ap. gjerninger 1,14)

 

Det avsnittet vi startet med, i Apostlenes gjerninger 5,12-16, kom også som et resultat av bønn. Vi leser her om massehelbredelse og mengder av mennesker som blir tillagt menigheten. I kap. 3 leser vi at det ble stor oppstandelse i Jerusalem på grunn av en eneste helbredelse. Etter at den lamme mannen var helbredet ble apostlene innkalt til forhør og måtte svare for seg. Mens i kap. 5 leser vi om massehelbredelse på et så høyt nivå at til og med Peters skygge helbreder de syke!

 

Men hva var det som løftet menigheten fra nivået i kap.3 til nivået i kap 5? Ja, hva kommer mellom kap 3 og kap 5 da? Jo, i kap 4 leser vi om et bønnemøte som var så kraftig at når menigheten var ferdig med å be, så skalv stedet der de var samlet og alle ble fylt med Den Hellige Ånd!!! Bønn var (og er) altså nøkkelen til dette nivåløftet av Herrens kraftnærvær og herlighet!

(Ap. gjerninger 4,24-33)

 

 

 

3. BETAL PRISEN I INNVIELSE OG BØNN!(Matteus 21,10-14)

La oss oppsummere litt. I Matteus 21 leser vi at Jesus rir inn i Jerusalem. Å komme til

Jerusalem kan sammenlignes med å søke Gud og komme frem for nådens trone. Så dette er på en måte det første trinnet.

(Hebreerne 4,16)

 

Deretter lar vi Jesus få rense tempelet. Dette innebærer å dø fra selvlivet, ta sitt kors opp og følge Jesus.

(Lukas 9,23-24)

Deretter søker vi Gud i bønn, og lar Ånden få bygge et alter av bønn i våre liv. Og er vi utholdende i bønnen, så vil dette til slutt forløse bønnesvaret og den vekkelsen vi har bedt om.

(Kolosserne 4,2)

 

Så når vi går veien gjennom vers 12 og 13, så vil vi endelig få oppleve gjennombruddet, velsignelsen og herligheten i vers 14...